Persbericht april 2017


Hoe om te gaan met polarisatie? Welke kansen kunnen we in Haarlem benutten om te depolariseren; om wij -zij denken tegen te gaan? Een lezing/’denktank’-avond georganiseerd door de Samenwerkende Marokkaanse Organisaties in Haarlem (SMOH) in het Noord-Hollands
Archief te Haarlem op woensdag 5 april met de titel:

Gedoemd tot wij-zij denken

De Samenwerkende Marokkaanse organisaties in Haarlem (SMOH) constateren, zoals velen, dat verschillende bevolkingsgroepen niet alleen steeds meer langs elkaar heen leven en dat er sprake is van een toenemende segregatie, maar dat zij nu ook tegen over elkaar komen te staan.

Deze ontwikkeling verontrust veel Haarlemmers. Dat horen we terug in gesprekken die de SMOH heeft gehad met mensen die zich bezorgd voelen. Zij zijn bezorgd over o.a de onverzoenlijkheid waarmee over en weer wordt gereageerd, het taalgebruik waarmee sommige groepen zelfs worden gedemoniseerd.

Maar hoe sta jij hierin? Veel mensen weten niet hoe te reageren als zij geconfronteerd worden met opvattingen van ‘de Boze burger’. Erger nog, het kan ertoe leiden dat zij zich in een polariserende omgeving gedwongen voelen te kiezen.

Om jouw positie te versterken, maar zeker ook die van mensen die in hun beroepspraktijk vaak met uitingen van deze polarisatie geconfronteerd worden, organiseert SMOH een inspirerende avond over polarisatie. Medewerkers uit jeugd- en jongerenwerk, politici, politie, handhavers, mensen uit het onderwijs maar bijvoorbeeld ook ondernemers kunnen deze avonden nieuwe inzichten opdoen. De heer Bart Brandsma, auteur van het boek; Polarisatie: Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken verzorgt een inleiding en gaat intensief in gesprek met de aanwezigen. Bart Brandsma is politiek filosoof, trainer en consultant. Hij deelt zijn praktische ervaring uit polarisatiepraktijken in Noord-Ierland, Libanon en Congo, maar ook ervaringen uit zijn werk voor politie, radicalisering- en terrorisme-experts, burgemeesters, gevangeniswezen, onderwijs en journalistiek. Kijk voor enige voorinformatie op www.polarisatie.nl.

Het gesprek vindt plaats op woensdag 5 april om 19.30 uur in het Noord-Hollands Archief aan de Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem.

Persbericht 27 maart 2017


Hoe om te gaan met polarisatie? Welke kansen kunnen we in Haarlem benutten om te depolariseren; om wij -zij denken tegen te gaan? Een lezing/’denktank’-avond georganiseerd door de Samenwerkende Marokkaanse Organisaties in Haarlem (SMOH) in het Noord-Hollands
Archief te Haarlem op woensdag 5 april met de titel:

Gedoemd tot wij-zij denken

De Samenwerkende Marokkaanse organisaties in Haarlem (SMOH) constateren, zoals velen, dat verschillende bevolkingsgroepen niet alleen steeds meer langs elkaar heen leven en dat er sprake is van een toenemende segregatie, maar dat zij nu ook tegen over elkaar komen te staan.

Deze ontwikkeling verontrust veel Haarlemmers. Dat horen we terug in gesprekken die de SMOH heeft gehad met mensen die zich bezorgd voelen. Zij zijn bezorgd over o.a de onverzoenlijkheid waarmee over en weer wordt gereageerd, het taalgebruik waarmee sommige groepen zelfs worden gedemoniseerd.

Maar hoe sta jij hierin? Veel mensen weten niet hoe te reageren als zij geconfronteerd worden met opvattingen van ‘de Boze burger’. Erger nog, het kan ertoe leiden dat zij zich in een polariserende omgeving gedwongen voelen te kiezen.

Om jouw positie te versterken, maar zeker ook die van mensen die in hun beroepspraktijk vaak met uitingen van deze polarisatie geconfronteerd worden, organiseert SMOH een inspirerende avond over polarisatie. Medewerkers uit jeugd- en jongerenwerk, politici, politie, handhavers, mensen uit het onderwijs maar bijvoorbeeld ook ondernemers kunnen deze avonden nieuwe inzichten opdoen. De heer Bart Brandsma, auteur van het boek; Polarisatie: Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken verzorgt een inleiding en gaat intensief in gesprek met de aanwezigen. Bart Brandsma is politiek filosoof, trainer en consultant. Hij deelt zijn praktische ervaring uit polarisatiepraktijken in Noord-Ierland, Libanon en Congo, maar ook ervaringen uit zijn werk voor politie, radicalisering- en terrorisme-experts, burgemeesters, gevangeniswezen, onderwijs en journalistiek. Kijk voor enige voorinformatie op www.polarisatie.nl.

datum 20-03-2014,


Beste Nederlanders, Medelanders, en in het bijzonder beste Haarlemmers,

Op woensdag 19 maart 2014 trokken wij massaal naar de stembus om gebruik te maken van ons grondrecht: het stemmen voor het hart van onze democratie.

Woensdagavond werd Nederland opgeschrikt door de nogal grove uitspraak van de heer Wilders omtrent de Marokkanen in het algemeen. Hierbij overschreed hij artikel 1 van de grondwet "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

De SMOH (Samenwerkende Marokkaanse Organisaties Haarlem) heeft naar aanleiding van de uitspraken van de heer Wilders besloten om namens de achterban aangifte tegen hem te doen wegens discriminatie en het aanzetten tot haat. Voor ons is de maat vol! Wij kunnen dit niet meer blijven negeren en denken dat het wel over waait, want nee, het wordt steeds erger! Onze kinderen zijn de toekomst en wij kunnen ze niet blijven opzadelen met fouten van individuen en of organisaties. Wij zijn van mening dat het eindelijk tijd wordt dat de rechter zich hier maar goed over moet gaan buigen. Iedere burger heeft het recht zich beschermd te voelen door de rechtstaat. We vertrouwen erop dat dit ook feitelijk zo is. Vandaar onze aangifte.

Word je gediscrimineerd dan doe je aangifte.

Wij voelen ons gesteund door al die mooie berichten van (mede)Nederlanders die hier ook van walgen en ook de media, een onafhankelijk orgaan in Nederland, heeft zich geuit naar de richtlijnen van artikel 1 (van de grondwet ) dat de heer Wilders zich moet schamen voor zijn uitspraken en hier bij nader inzien afstand van behoort te doen. Iedereen moet zich immers veilig voelen in eigen land ongeacht zijn of haar achtergrond.

Namens het bestuur van SMOH ( Samenwerkende Marokkaanse Organisaties Haarlem)

R. Alouani (voorzitter)
 

 

Persberichten

Haarlem, 16 februari 2010

Allemaals Haarlemmers

De toekomst van Haarlem als multiculturele stad

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 U heeft het voor het zeggen!

Bijeenkomsten:

19 februari van 20.00 tot 22.00 uur: Cultureel CentrumSelimiye,Minaretstraat 1, Haarlemi.s.m. CCS

21 februari van 19.30 tot 21.30 uur: Wijkcentrum De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98,

Haarlem i.s.m. Samenwerkende Marokkaanse Organisaties in Haarlem

24 februari van 20.00 tot 22.00 uur: Slotdebat, MCH, Lange Herenvest 122, Haarlem

Hoor de politieke partijen die in Haarlem meedoen over de onderwerpen die u belangrijk vindt.

Ga met politici in discussie, zodat u op 3 maart een goede keuze kunt maken in het stemhokje.

De diverse politieke partijen zijn uitgenodigd, dus laat uw stem horen in het debat en bij de verkiezingen!

Organisatie:

MCH, SAMS, CCS, SMOH, Bureau Discriminatiezaken


Haarlem, 31 januari 2010

Naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom Prisma.

De St. Samenwerkende Marokkaanse Organisaties Haarlem (SMOH) betreurt de gang van zaken rondom Prisma en keurt de vernielingen, die door een groep jongeren in Prisma zijn aangericht op woensdag 27 januari, af.. Dit gedrag is onacceptabel en tolereren wij niet. Het hele gebeuren had echter volgens ons voorkomen kunnen worden als de betrokken partijen zorgvuldig hadden gehandeld.

De politie heeft hierbij haar taak vervuld bij het handhaven/bewaken van de veiligheid en rust in de wijk.

Begin januari 2010 hebben wij als SMOH een brief gestuurd naar de Gemeente Haarlem, politiek en stichting Dock waarin wij onze zorgen hebben geuit over de ontstane situatie rondom Prisma. Op dat moment waren er verschillende partijen hierover in gesprek. Wij hadden er alle vertrouwen in dat de betrokken partijen de zaak adequaat zouden afhandelen en dat er voor de juiste aanpak gekozen zou worden. Indien men ons tijdig had benaderd en had aangegeven dat men er (toch) niet uitkwam, hadden wij wellicht eerder kunnen anticiperen. Momenteel is de toestand dermate uit de hand gelopen dat er veel gedaan zal moeten worden om de situatie te stabiliseren. De sfeer is erg gespannen en het vertrouwen van de jongeren uit de wijk, die Prisma bezoeken, is ernstig geschaad.

Wij menen dat een professioneel en kwalitatief aanbod in het jongerencentrum Prisma bijdraagt aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De vraag is echter op welke manier hier in de nabije toekomst vorm aan zal worden gegeven. Vooral omdat er al sinds enige tijd grote problemen zijn met het jongerenwerk in bepaalde wijken in Haarlem; waaronder Schalkwijk.

De SMOH gaat naar aanleiding van deze gebeurtenissen in gesprek met de jongeren. Enerzijds zullen wij de situatie en het laatste incident met hen bespreken. Anderzijds zullen wij met hen in gesprek gaan over hun visie, hun wensen en hun kritiek op het gebied van het jongerenwerk in hun wijk.

Inmiddels zijn wij benaderd door de Gemeente Haarlem en zullen wij ook met hen in gesprek treden.

De Samenwerkende Marokkaanse Organisaties Haarlem (SMOH)

_______________________________________________

Haarlem, vrijdag 5 januari 2010

Betreft: situatie rondom jongerencentrum Prisma

Geachte heer /mevrouw,

Naar aanleiding van de berichtgeving en de signalen rondom het jongerencentrum Prisma hebben wij als Samenwerkende Marokkaanse Organisaties Haarlem (SMOH) besloten deze brief te schrijven. De ontstane situatie rondom jongerencentrum Prisma baart ons namelijk grote zorgen. Wij vinden de leefbaarheid en veiligheid in de wijk, in dit geval schalkwijk, erg belangrijk en menen dat Prisma hierin een zeer positieve bijdrage aan levert.

Van culturele activiteiten, sportactiviteiten, wijkgerichte activiteiten tot doorverwijzing van jongeren naar professionele instellingen op het gebied van werk en scholing. Bij al deze activiteiten heeft Prisma een bijdrage geleverd. Hierbij werd nauw samengewerkt met tal van Haarlemse en Schalkwijkse organisaties. Ook is er de afgelopen 2 jaar een goed contact opgebouwd met de Politie in schalkwijk (team Spaarne Oost). Als SMOH hebben wij dit toegejuicht en zullen wij het blijven toejuichen. Dit contact heeft volgens ons een bijdrage geleverd aan de manier van aanpak van overlastgevende jongeren in Schalkwijk.

Helaas zijn de activiteiten van Prisma, noodgedwongen, tijdelijk stopgezet vanwege de recente ontwikkelingen. De directe aanleiding voor de ontstane situatie is het plotseling niet verlengen van het contract van een van de medewerkers, die erg vertrouwd was bij de jongeren. Er ligt hierachter echter nog een indirecte reden. Het is namelijk, niet zo lang geleden, al eerder voorgekomen dat de jongeren te maken kregen met een vergelijkbare situatie. Dit was bij de overname van Stichting Radius naar Stichting Dock, waarbij het onzeker was of de jongerenwerkers over zouden worden genomen. Uiteindelijk is toen een van de twee jongerenwerkers niet overgenomen. Een gebeuren die nog vers in het geheugen van de jongeren zit. De spanningen liepen toen zo hoog op dat er zelfs een motie van de Haarlemse gemeenteraad nodig was om Prisma weer te heropenen.

In onze contact met de jongeren hebben wij geconstateerd dat het vertrouwen van de jongeren uit de wijk, die Prisma bezoeken, momenteel ernstig geschaad is. Zij vinden dat zij net als alle andere jongeren recht hebben om gebruik te maken van de faciliteiten van het jongerenwerk en jongerencentrum in de wijk. Bij hen heerst echter momenteel het gevoel dat zij niet welkom zijn en dat de problemen die telkens ontstaan rondom Prisma alles te maken hebben met hun Marokkaanse achtergrond. Het verontrust ons dat de jongeren met deze gedachtes rondlopen.

Wij werken met vele Haarlemmers volop samen aan de opbouw van een harmonieuze, leefbare en veilige stad. Tijdens het stadsdiner van de Marokkoweek 2009 heeft de Burgemeester van Haarlem aangegeven dat het redelijk goed gaat met de Haarlemse jeugd in het algemeen en de Marokkaanse Haarlemse jeugd/jongeren in het bijzonder. Haarlem kent wel wat problemen met deze jeugd/jongeren, maar die zijn beperkt in verhouding met andere steden.

De al eerder genoemde gedachtes en gevoelens van de jongeren zijn volgens ons geen goede basis voor de Haarlem waar wij met zijn allen hard voor werken. Wij willen in Haarlem geen toestanden zoals dat elders heeft plaatsgevonden in Nederland, bijv. Gouda en Slotervaart Amsterdam.

Wij hopen u middels deze brief voldoende op de hoogte te hebben gebracht van onze zorgen en de ontstane situatie rondom het jongerencentrum Prisma en de wijk Schalkwijk.

Met vriendelijke groeten,  

Raja Alouani

Voorzitter SMOH